دستمال نایلونی 3 در 400 برگ

1200 برگ دولا

میکروب زدایی شده